مسئول آموزش

تعداد بازدید:۴۸۶

خانم زاهدی کارشناس پرستاری

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی

 سوپروایزر آموزشی، پرستاری است که مسؤولیتهای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامائی مرکز آموزشی – درمانی و توانبخشی تحت نظارت مدیر پرستاری و جهت اهداف سازمان را به عهده دارد .

 شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت به شرح زیر می باشند :

1) تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت )

2) تعیین نیازهای آموزشی ( مددجو و خانواده ، رده های مختلف کادر پرستاری و مامائی و کارکنان جدید الورود )

3) تعیین اولویتهای آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

4) اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروهها

5) تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخشهای مرتبط

6) تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی خدمات پرستاری و مامائی مورد نیاز مددجویان

7) هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروههای پرستاری و مامائی

8) پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامائی

9) تشکیل کمیته آموزش پرستاری

10) هماهنگی جهت تشکیل و شرکت در کلاسهای آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

11) پیشنهاد ایجاد زمینه‌های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های آموزشی و پژوهشی

12) همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی کارکنان و مددجویان

13) همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت در امر آموزش

14) همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

15) برنامه ریزی و شرکت فعال در سمینارها ، کنگره ها جهت ارائه روشهای اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاری و مامائی

16) ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید ( به شکل کنفرانس ، جزوات / پمفلت و ... )

17) همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی

18) هدایت و آموزش کارکنان در راستای :

الف – حسابرسی کیفی خدمات پرستاری

ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده

19- هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

20- هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها ، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

21- ثبت و گزارش و پاسخگویی کلیه فعالیت های آموزشی به مدیر خدمات پرستاری

22- کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

23- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها

24- ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق :

- کنترل حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

- بررسی رضایتمندی مددجویان

- بررسی رضایتمندی کارکنان پرستاری

25- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت ها ی مختلف ) در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش پرستاری

26- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۸