مدیر پرستاری

تعداد بازدید:۳۰۸

شرح وظایف مترون بیمارستان

غلامحیدر بارانی کارشناس پرستاری

 

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری (مترون) با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استاندارد های مراقبتی به شرح ذیل می باشد:

۱. برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان.

۲. تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیاز ها جهت تامین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو با توجه به خط مشی های متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط.

۳. برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی، کنترل و نظارت عفونت و...)

۴. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

۵. تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.

۶. ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز.

۷. مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز.

۸. مشارکت در طرح های پژوهشی.

۹. انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.

۱۰. تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی.

۱۱. تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح موظایف مصوب.

۱۲. بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری.

۱۳. پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری.

۱۴. پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحد های ذیربط.

۱۵. تصمیم گیری در مورد مرخصی ها، ماموریت ها و... کارکنان پرستاری

۱۶. رهبری و هدایت واحد های ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی.

۱۷. ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر، عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی....

۱۸. اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه) گروه پرستاری

۱۹. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد ها.

۲۰. تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحد های ذیربط با بهرمندی از فن آوری های علمی حل مساله.

۲۱. تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات.

۲۲. شرکت فعال در نهاد های سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی.

۲۳. ارائه راهکار های بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.

۲۴. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

 

 

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۸