ریاست بیمارستان

تعداد بازدید:۷۸۱

 

شرح وظایف ریاست:

۱-      پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.

۲-      بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهایحرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران  استفاده می شود(رضایت مشتری گرا).

۳-      جلب همکاریهای برون سازمان.

۴-      پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان وهماهنگی با مسئولین مافوق.

۵-      مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملیمناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات.

۶-      نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهایاستراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوبدانشگاه و هیئت امناء.

۷-      هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری، تحقیقاتی و درمانیبیمارستان.

۸-      ایفای نقش رابط بین بیمارستان و سایر واحدها و دانشکدهها به منظورتوجه به سیاستهای کلی آموزش دانشجویان.

۹-      اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسالآن به مقامات ذیربط.

۱۰-   پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها.

۱۱-   مسئولیت و نظارت بر امور مالی و اداری بیمارستان.

۱۲-   انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان.

۱۳-   نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار.

۱۴-   نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهادآن به مقامات مسئول در دانشگاه.

۱۵-   نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی.

۱۶-   کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی.

۱۷-   انتصاب و عزل کارکنان.

۱۸-   شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق.

۱۹-   انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

 

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۳۹۹