اخبار بیمارستان - آرشیو

جلسه کارگروه رسیدگی به اسناد الکترونیکی بیمارستان

جلسه کارگروه رسیدگی به اسناد الکترونیکی بیمارستان

ر مورخ ۹۸.۱۰.۱۷ در محل دفتر ریاست بیمارستان جلسه ای در ارتباط با ارسال الکترونیکی اسناد بستری بیمه سلامت با حضور رییس بیمارستان ،مدیر داخلی ،مسولین (فناوری،درآمد ،مدارک پزشکی ،اقتصاد درمان) و کارشناس مقیم بیمه سلامت برگزار ،که پس از تهیه گزارش از روند الکترونیکی اسناد توسط مسول اقتصاد درمان.مشکلات و چالش ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان دکتر عرب یعغوبی در ارتباط با این موضوع ضمن ارایه راهکاار به مسولین واحدها ،تاکید ویژه ای جهت تسریع در انجام این دستورالعمل داشتن و مقرر گردید از انجام این فرایند روزانه به ایشان گزارش گردد.

ادامه مطلب